DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Dokumentace pro provádění stavby je určena pro výstavbu.

Projektant při zpracovávání této dokumentace uvažuje nad reálnou výstavbou a snaží se do dokumentace uvádět informace vyjasňující technické řešení. Výkresy se zpravidla kreslí ve velkém měřítku 1:50. Součástí dokumentace je mimo jiné i několik výkresů detailů. Ty řeší složitá místa stavby, která se musí provést pečlivě. Jsou to například atiky, ukončení izolací, návaznost klempířských prvků na stavební konstrukce atd.

Výkresy jsou pro přehlednost zpracovány ve větším měřítku a obsahují velké množství informací.

Dokumentace pro provádění stavby obsahuje:
Technickou zprávu, situační výkres, stavební výkresy s detaily a částečným výpisem výrobků, stavebně konstrukční řešení (statiku domu), technické zařízení stavby (vodovod, kanalizace, vytápění, silnoproudá elektroinstalace, bleskosvod).