DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

Dokumentace slouží k tomu, aby mohl stavební úřad vydat povolení ke stavbě.

Dle vyhlášky má své přesně dané dělení a obsah. Detailnost zpracování dokumentace je tomuto účelu také přizpůsobena. Jsou zde jasně čitelné velikosti, rozměry, materiály a účel všech základních konstrukcí a technologií tak, aby stavební úřad mohl posoudit, že dům je architektem navržen dle platných norem a splňuje všechny obecné požadavky na výstavbu rodinných domů.

Tato dokumentace má výkresy v měřítku 1:100 pouze s uvedením nutných informací pro stavební úřad. V této dokumentaci nejsou řešeny například technické detaily a statické výkresy konstrukcí a nelze podle ní tedy postavit stavbu bez komplikací, víceprací a případných škod.

Dokumentace pro stavební povolení obsahuje:
Průvodní a technickou zprávu, situační výkresy, stavební výkresy, stavebně konstrukční řešení (statiku domu), požárně bezpečnostní řešení, technické zařízení stavby (vodovod, kanalizace, vytápění, silnoproudá elektroinstalace, bleskosvod), PENB (průkaz energetické náročnosti budov).